ilac rehberi - vademecum

NOV 1


FUNGIZONE IV Flakon

Yazan: ozercayli Tarih:November 01, 2012 19:32 Kategori:ANTUFUNGALLER


Yaziya Oy Ver

0:1350920001:1


FUNGZONE IV Flakon


Bristol-MS


Etken Madde(ler):
Amfoterisin B 50 mg

Piyasa ekilleri:
10 ml'lik 1 i.v. flakon ieren ambalajlarda.

Kullanm ekli:
Fungizone ntravenz, 6 saatlik bir sre iinde, intravenz tedavi iin mutad nlemlere dikkat edilerek, yava intravenz infzyonla uygulanmaldr. ntravenz infzyon iin nerilen konsantrasyon 0.1 mg/ml (1 mg/10 ml)'dir. Amfoterisin B'ye kar tolerans bireysel olarak deitiinden, dozaj, hastann spesifik gereksinimlerine gre ayarlanmaldr. Genellikle tedaviye, vcut arlna gre hesaplanan 0.25 mg/kg/gn dozuyla balanarak, bu doz tolerans durumuna gre yava olarak artrlr. Balangta 20 ml %5 dekstroz iinde 1 mg'lk bir test dozunun 20-30 dakika iinde intravenz olarak uygulanmas tercih edilebilir. Bu uygulamada, 4 saat sreyle yarm saatte bir hastann atei, nabz, solunum ve kan basnc kaydedilmelidir. Hzla ilerleyen ar bir fungal infeksiyonu olan, kardiyopulmoner fonksiyonu iyi durumda bulunan ve test dozuna hafif bir reaksiyon veren vakalarda, bunu takiben 2-6 saatlik sreyle de intravenz olarak 0.3 mg/kg amfotersin B uygulanabilir. Kardiyopulmoner bozukluu olan veya test dozuna ar bir reaksiyon gsteren hastalarda, ikinci dozun daha az olmas (rn. 5-10 mg) nerilir. Normal renal fonksiyonu olan hastalarda, bu aamadan sonra doz yava olarak gnde 5-10 mg miktarlarda yseltilerek, 0.5-0.7 mg/kg/gn dozuna ulalr. Halen mevcut veriler, fikomikozlar gibi baz mikozlarn eradikasyonu iin gereken dozaj ve tedavi sresinin belirlenmesi iin yeterli deildir. Optimal doz bilinmemektedir. Total gnlk doz 1 mg/kg'a veya iki gnde bir 1.5 mg/kg'a kadar ykseltilebilir. Genellikle bir ka aylk tedavi gereklidir; daha ksa tedavi srelerinde elde edilen cevap yetersiz olabilir ve nks grlebilir. DKKAT: Hibir koulda, total gnlk doz 1.5 mg/kg' amamaldr. Sporotrikozis vakalarnda mutad doz, her uygulama iin 20 mg olup, tedaviye 9 ay kadar devam edilir. Aspergillozis, 11 aya kadar srelerde, intravenz yoldan total 3.6 g amfoterisin B ile tedavi edilmitir. Fulminan bir hastalk olan ve genellikle diyabetik ketoasidozla ilikili bulunan rinoserebral fikomikozisde, Fungizone ntravenz tedavisinin etkili olabilmesi iin, diyabetin sratle kontrol altna alnmas gereklidir. Buna karlk, sklkla hematolojik malinitelerl birlikte grlen pulmoner fikomikozis, genellikle otopsi srasnda rastlantsal olarak tanmlanabilmektedir. Bu hastalkta toplam olarak en az 3 g amfoterisin B uygulanmas nerilmekteir. Total 3.4 g'lk dozlarn nadiren srekli bir renal bozuklua neden olabilmesine ramen, derin dokulara yaylma bulunduunu gsteren klinik belirtiler olduunda, bu neri, mantkl bir minimum doz saylmaktadr. Rinoserebral fikomikozisin genellikle hzl bir fatal seyri olduundan, tedavi yaklamnn, daha yava seyirli mikozlarda uygulanan yaklama kyasla daha agresif olmas gereklidir.

Endikasyonlar:
Amfoterisin B ou mantar trlerine kar ileri derecede in vitro aktivite gsterir. Histoplazma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida trleri, Blastomyces dermatitidis, Rhodotorula, Cryptoccus neoformans, Sporothrix schenkii, Mucor muceda, Aspergillus fumigatus sularn inhibe eder. Amfoterisin, mantarn duyarllna ve vcut svlarndaki younluuna bal olarak ya fungistatik ya da fungusittir. Dissemine, candidiasis, aspergilloz, mkormikoz, kronik mysetoma, kriptokokal menenjit amfoterisinle baaryla tedavi edilir. Sadece pozitif deri veya serolojik test sonucu veren, klinikte sk rastlanan ve belirgin olmayan mantar hastalklarnn tedavisinde kullanlmamaldr.

Kontrendikasyonlar:
Amfoterisine kar ar duyarll olanlarda kontrendikedir. Ancak tedavi gerektiren durum hayat tehdit ediyorsa ve baka seenek yoksa hekimin deerlendirmesine bal olarak kullanlabilir.

Uyarlar:
Bbrek, karacier ve hematopoietik fonksiyon laboratuvar tahlilleri en az haftada bir kez dzenli olarak yaplmaldr. Baka nefrotoksik ilalar bir arada kullanan hastalarda daha titiz olunmaldr. Bu hastalarn bbrek fonksiyonu yakndan kontrol edilmelidir. Renal diyaliz hastalarnda diyaliz tamamlandnda amfoterisin tedavisine balanmaldr. Belli aralarla serum potasyum ve magnezyum dzeyleri kontrol edilmelidir. Amfoterisinle gebe kadnlar zerinde alma yaplmamtr. Gebe kadnlarda sistemik mantar enfeksiyonlar fets zerinde zararl bir etki grlmeksizin amfoterisinle tedavi edilmitir, ancak bildirilen olgu says azdr. Gebe kadnlarda gvenilirlii tam olarak saptanamamtr, dolaysyla gebelerde sadece ilacn yarar, olas zarardan daha ar basyorsa kullanlmaldr.

Yan Etkileri:
Bbrek fonksiyonunda geici dler bildirilmitir (hipokalemi, azotemi, artm serum kreatinin ve bbrek tbler asidoz), bunlar tedaviyi durduracak iddette olmamtr. Hepatik ve hematopoietik fonksiyonda nemli deiiklikler grlmemitir. Bununla birlikte hemoliz ihtimali unutulmamaldr. Hafif ba ars, bulant, kusma, bel ars nadiren bildirilmitir. Ender olarak anafilaktik reaksiyonlar bildirilmitir.

la Etkileimleri:
Klasik amfoterisin ile etkiletii bilinen nefrotoksik ilalarla (aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi) hipokalemiye sebep olabilecek kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH) ve hipokalemi mevcudiyetinde etkileri artabilecek olan dijital glikozitleri, kas geveticiler ve antiaritmik ajanlarla birlikte kullanrken dikkatle olmak gerekir. Fluzitozin ile birlikte kullanm ile ilgili herhangi bir alma yaplmamtr. Amfoterisin B ile fluzitozin sinerjik etkili olduundan, amfoterisin B fluzitozinin toksisitesini, hcresel geri almn artrarak ve bbreklerden atlmn engelleyerek artrabilir.

Yazinin Devami

RSS    
SON YAZILAR
ARAMA
KATAGORILER


ARSIV


EN COK OKUNAN        0


admin*