İlaç Rehberi

ARVELES 25 mg Film Tablet

ARVELES 25 mg Film Tablet Ufsa

Etken Madde(ler):
Deksketoprofen trometamol 25 mg

Piyasa Şekilleri:
20 çentikli film tablet içeren blister ambalajlarda.

ARVELES 25 mg Film Tablet Kullanım Şekli:

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg’dır. Postoperatif ağrı tedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg’dır. Günlük toplam doz 75 mg’ı geçmemelidir. Uzun süreli kullanım için düşünülmemelidir ve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Yiyeceklerle birlikte uygulama ilacın absorbsiyon hızını geciktirir, dolayısıyla akut ağrı olgularında yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Yaşlı hastalarda tedaviye dozaj aralığının en düşüğünden (50 mg/gün) başlanması önerilmektedir. Hafif veya orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar tedaviye düşük dozlarda (50 mg/gün) başlamalı ve yakından izlenmelidir. Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında hastalarda başlangıç dozu 50 mg/gün’e indirilmelidir.

ARVELES 25 mg Film Tablet Endikasyonları:

Deksketoprofen trometamol steroid olmayan antienflamatuvar ilaç grubuna dahil analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik bir ilaçtır. Muskülo-skeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.

ARVELES 25 mg Film Tablet Kontrendikasyonları:

Deksketoprofene, diğer NSAİİ’lara veya üründeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı daha önce duyarlılığı olan hastalar; benzer etkili (örn. aspirin veya diğer NSAİİ’lar) bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerine yol açtığı veya nazal polipler, ürtiker veya anjiyonörotik ödeme neden olduğu hastalar; aktif veya şüpheli gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinal ülser veya kronik dispepsi hikayesi olan hastalar; gastrointestinal kanama veya diğer aktif kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar; Crohn hastalığı veya ülseratif koliti olan hastalar; şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar; orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar; şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar; hemorajik diatezi veya diğer pıhtılaşma bozukluğu olan veya antikoagulan tedavisi gören hastalar; gebeler ve laktasyon dönemindekiler kullanmamalıdır.

ARVELES 25 mg Film Tablet Uyarılar:

Çocuklarda kullanım güvenirliliği tesbit edilmemiştir. Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gastrointestinal semptomları veya gastrointestinal hastalık hikayesi olan hastalar sindirim bozuklukları, özellikle gastrointestinal kanama açısından izlenmelidir. Deksketoprofen trometamol plazma üre azotunu ve kreatinini artırabilir. Diğer prostaglandin sentez inhibitörleri gibi, glomerüler nefrit, intestinal nefrit, renal papiller nekroz, nefrotik sendrom ve akut renal yetmezliğe yol açabilen renal sistem üzerinde istenmeyen etkilerle ilişkili olabilir. Tüm diğer NSAİİ’lar gibi, bazı karaciğer parametrelerinde geçici küçük artışlara ve SGOT ve SGPT’de anlamlı artışlara neden olabilir. Bu gibi parametrelerde ilaca bağlı artışlar olduğunda, tedavi sona erdirilmelidir. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematosus veya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İnfeksiyöz hastalıkları maskeleyebilir. Karaciğer, böbrek veya kardiyak fonksiyon bozukluğu olan hastalarla, sıvı retansiyonuna neden olan diğer hastalıkları olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Nefrotoksisite riskinde artma olması nedeniyle diüretik tedavisi gören hastalar ile hipovolemik olabilecek hastalarda da dikkat gereklidir. Yaşlı hastaların tedavisinde de dikkatli olunmalıdır. Yaşlı hastalar renal, kardiyovasküler veya hepatik fonksiyon bozukluklarından daha fazla şikayetçi olurlar. Baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makina veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Gebelik kategorisi C’dir. Hamilelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. NSAİİ’lar uterusun kasılmalarını bloke edebilir ve doğumu geciktirebilir. İntrauterin konstriksiyon oluşturabilir veya ductus arteriosus’unun kapanmasına neden olarak neonatal pulmoner hipertansiyon ve solunum yetmezliğine yol açabilir. NSAİİ’lar fetal trombosit fonksiyonunu baskılayabilir ve fetal renal fonksiyonu inhibe ederek oligohidramniosis ve neonatal anüri ile sonuçlanabilir. Deksketoprofenin insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

ARVELES 25 mg Film Tablet Yan Etkileri:

Sık (%1-10): Bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare, dispepsi. Sık olmayan (%0.1-1): Uyku bozuklukları, anksiyete, başağrısı, baş dönmesi, vertigo, palpitasyonlar, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri, yorgunluk, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta hissetme. Ender (%0.01-0.1): Parestezi, hipertansiyon, periferik ödem, bradipne, peptik ülserasyon, hemoraji veya perforasyon, anoreksi, hepatik enzimlerde artma, ürtiker, akne, terlemede artma, poliüri, menstrüel bozukluklar, prostatik bozukluklar, sırt ağrısı, senkop. Çok ender izole bildirimler (<%0.01): Nötropeni, trombositopeni, görme bulanıklığı, tinnitus, taşikardi, hipotansiyon, bronkospazm, dispne, pankreas hasarı, karaciğer hasarı, şiddetli mukokütanöz cilt reaksiyonları (stevens johnson, lyell sendromları), anjiyoödem, dermatolojik reaksiyonlar, fotosensitivite reaksiyonları, prurit, böbrek hasarı (nefrit veya nefrotik sendrom), anafilaksi, fasiyal ödem. Diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla gözlendiğinden ortaya çıkabilir ve prostaglandin sentez inhibitörleri ile ilgili olabilir diğer istenmiyen etkiler: Belirgin olarak sistemik lupus eritematosus veya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda oluşabilen aseptik menenjit; ve hematolojik reaksiyonlar (purpura, aplastik ve hemolitik anemi ve ender olarak agranülositoz ve medullar hiperplazi).

ARVELES 25 mg Film Tablet İlaç Etkileşimleri:

Önerilmeyen kombinasyonlar: Yüksek doz salisilatlar (>=3 g/gün) dahil, diğer NSAİİ’ler; oral antikoagülanlar, profilaktik dozların üstündeki parenteral heparin ve tiklopidin; lityum (bazı NSAİİ’larla tanımlanmıştır); metotreksat (15 mg/hafta veya daha yüksek dozlarda); hidantoinler ve sülfonamidler. Dikkat gerektiren kombinasyonlar: Diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri; metotraksatın 15 mg/hafta’dan daha düşük dozlarda kullanılması; pentoksifilin; zidovudin; sülfonilüreler; düşük molekül ağırlıklı heparin. Göz önünde bulundurulması gereken birliktelikler: Beta-blokörler, siklosporin ve takrolimus, trombolitikler ve probenesid.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Arka Kol Hareketleri Bacak Hareketleri Bel Hareketleri Göğüs Hareketleri Karın Hareketletri Omuz Hareketleri Pazı Hareketleri Sırt Hareketleri Vücut Geliştirme Programı
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları

En Çok Çalışılan Profesyonel Fitness Programları Haftalık Çalışma Ağırlı Programı 1. PROGRAM (Pazartesi)...

Yeni başlayanlar için full body antrenman programı

Bu full vücut geliştirme ve fitness antrenman programı, vücut geliştirmeye yani...

Incline Bench Two Dumbbell Row

Incline Bench Two Dumbbell Row Nasıl Yapılır? Nereyi Çalıştırır? Kaç Tekrar Yapılır? Incline...

bacak ve basen hareketleri Esneme Hareketleri Göğüs Egzersizleri Kardiyo Hareketleri
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları
Lying V-Crunch Nasıl Yapılır? – Nereyi Çalıştırır?
Standing Single Leg Curl Machine Nasıl Yapılır?
Bilek Güreşi Videoları Bodybuilding videoları Film Fitness Müzikleri Fitness Videoları Motivasyon Müzikleri Müzik Videoları Plates Videoları
Incline Bench Two Dumbbell Row
Standing Dumbbell Biceps Curl Nasıl Yapılır?
PEC DECK FLYING – BUTTERFLY MACHINE