Eurostar gym.Com Adsense Gizlilik Politakası

Euro Star Gym Gizlilik Politikası Google adsense .

 

Euro Star Gym Gizlilik Politikası Google adsense . Eurostargym.Com – Ana Sayfa olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu saklamak için çaba sarfediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

Log Dosyaları

Birçok Standard web sunucusunda oldu�u gibi Eurostargym.Com – Ana Sayfa da istatistiksel amaçl� log dosyalar� kayd� tutmaktad�r. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sa�lay�c�n�z, taray�c�n�z�n özellikleri, i�letim sisteminiz ve siteye giri�-ç�k�� sayfalar�n�z gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyalar� kesinlikle istatistiksel amaçlar d���nda kullan�lmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.Ip adresiniz ve di�er bilgiler, �ahsi bilgileriniz ile ili�kilendirilmemektedir.
�erezler
“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfas� sunucusunun sizin bilgisayar�n�z�n hard diskine yerle�tirdi�i ufak bir text dosyas�n� tan�mlamak için kullan�lmaktad�r. Sitemizin baz� bölümlerinde kullan�c� kolayl��� sa�lamak için çerez kullan�l�yor olabilir. Ayr�ca sitede mevcut bulunan reklamlar arac�l���yla, reklam verilerinin
toplanmas� için cookie ve web beacon kullan�l�yor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekle�iyor olup, iste�iniz dahilinde internet taray�c�n�z�n ayarlar�n� de�i�tirerek bunu engellemeniz mümkündür.
D�� Ba�lant�lar

���nc� taraf sat�c� olarak Google, sitenizde reklam yay�nlamak i�in �erezlerden yararlan�r.

Google, DART çerezlerini kullanarak kullan�c�lar�n�za, sitenize ve �nternet’teki di�er sitelere yapt�klar� ziyaretlere dayal� reklamlar sunar.

Kullan�c�lar, Google reklam ve içerik a�� gizlilik politikas�n� ziyaret ederek DART çerezinin kullan�lmas�n� engelleyebilir

 

Eurostargym.Com – Ana Sayfa sitesi, internetin do�as� gere�i birçok farkl� internet adresine ba�lant� vermektedir. Eurostargym.Com – Ana Sayfa link verdi�i, sitename tan�t�m�n� yapt��� sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu de�ildir. Burada bahsedilen ba�lant� verme i�lemi, hukuki olarak “at�fta bulunma” olarak de�erlendirilmektedir.
�leti�im
Eurostargym.Com �sitesinde uygulanan gizlilik politikas� ile ilgili; her t�rl� soru, g�r�� ve d���ncelerinizi bize eurostar@eurostargym.com adresinden iletebilirsiniz.

 

eurostargym.com adsense gizlilik politikasi