İlaç Rehberi

LODOZ Film Tablet Merck

LODOZ Film Tablet Merck

Etken Madde(ler):
Bisoprolol fumarat 2.5 mg, Hidroklorotiyazid 6.25 mg

Piyasa Şekilleri:
30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

LODOZ Film Tablet Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafif veya orta şiddette karaciğer ya da böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi >30 ml/dak) olgularında doz ayarlaması gerekmez.

LODOZ Film Tablet Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

LODOZ Film Tablet Kontrendikasyonları:

Bisoprolol ile bağlantılı: Şiddetli astım ve kronik obstrüktif bronkopnömopatiler; belirgin kalp yetmezliği; kardiyojenik şok; hasta sinüs sendromu; ikinci ve üçüncü derece, cihaz kullanılmayan atriyoventriküler blok; belirgin bradikardi (50 atım/dakika’dan daha düşük nabız); Prinzmetal anjina (monoterapi sırasında veya doğal akışında); tedavi edilmemiş feokromositoma; Raynaud fenomeni ve ileri safhadaki periferik arteriyel bozukluklar; hipotansiyon; bisoprolole karşı aşırı duyarlılık ve metabolik asidozda kontrendikedir. Hidroklorotiyazid ile bağlantılı: Hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık, ileri safhadaki böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 30 ml/dak), karaciğer koma ve prekomasında kontrendikedir.

LODOZ Film Tablet Uyarılar:

Bisoprolol ile bağlantılı: Anjinalı ve iskemik kalp hastalığı olanlarda tedavi aniden durdurulmamalıdır, tedavinin birden kesilmesi ritm bozukluğu ve miyokard enfarktüsüne yol açabileceğinden doz kademeli olarak azaltılmalıdır. Bronkospastik pulmoner hastalığı olanlar genel olarak beta-bloker kullanmamalıdır. Diğer antihipertansif tedaviye cevap vermeyen veya tolere edemeyen bronkospastik hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Beta1 seçiciliği tam olmadığı için, mümkün olan en düşük dozu kullanılabilir. Beta2 agonist (bronkodilatör) kullanımı daha uygun olur. Dinlenme sırasında kalp frekansı dakikada 50-55’in altına düşüyorsa ve hasta bradikardiye bağlı semptomlar gösteriyorsa ilaç azaltılmalıdır. Birinci derecede AV bloğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Prinzmetal anjinası olan hastalarda kriz sayısını ve süresini arttırabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Beta-blokerler periferik vasküler bozuklukları olan hastalarda arteriyel yetersizlikle bağlantılı semptomları başlatabilir veya kötüleştirebilir. Feokromositomaya bağlı hipertansiyon tedavisinde beta blokerlerin kullanılması arter basıncının sıkı bir şekilde denetlenmesini gerektirir. Yaşlılarda kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tedaviye düşük dozla başlanıp, tedavi boyunca hastanın kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bisoprololun Beta2 reseptörlerine afinitesi düşüktür ve hipoglisemiye neden olmaz. Hipoglisemi semptomlarını maskeleyebileceğinden (özellikle de taşikardi) diyabetlilerde dikkatli olunmalıdır. Hidroklorotiyazid ile bağlantılı: Diüretiklerle tedavi edilen hastalarda düzenli aralıklarla su ve elektrolit miktarları kontrol edilmelidir. Tiyazidler hipokalemiye neden olabilirler ve bu nedenle de özellikle yaşlılarda, digitalize edilmiş hastalarda, düşük potasyum diyetinde olanlarda ya da gastrointestinal anomalileri olanlarda serum potasyumu izlenmelidir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerle birlikte uygulanması etkilerini artırabilir veya etki süresini uzatabilir ya da başka şekilde etkilerini zayıflatabilir. Bu nedenle kan glukoz düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Gut yada hiperürisemi hastalarında dikkatli olmak gerekir. İlacın miktarı ürik asidin plazmadaki konsantrasyonuna göre ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği olanlarda kullanımına dikkat edilmelidir. Başka bir antihipertansif kullanılması durumunda tedavinin ilk zamanlarında ilaç dozunun azaltılması gerekmektedir. Karaciğer yetersizliği olanlarda, hepatik ensefalopatiye yol açabileceğinden, diüretiklerle tedavide dikkatli olunmalıdır. Bisoprolol ve hidroklorotiyazid ile bağlantılı:Herhangi bir cerrahi girişim öncesi ürünle ilgili tedavi alındığına dair hekim bilgilendirilmelidir. Ciddi iskemik kalp hastalığı olan hastalarda tedaviyi sürdürmenin riskleri ve avantajları değerlendirilmelidir. Uçucu anestezikler kullanılırken hipotansiyon riski artışı ile ilişkili olarak dikkatli olmak gerekir. Hidroklorotiyazid belli bazı kürar ürünlerine karşı oluşan cevabı artırabilir. Hamilelik kategorisi C’dir. Bu ilaçla hamilelerde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu ilaç gebelik sırasında ancak potansiyel yarar fetüsteki riski karşılıyorsa kullanılmalıdır. Beta blokerler anne sütüne geçtiğinden, emzirme dönemi sırasında kullanımı kontrendikedir. Eğer bu dönemde kullanılması gerekliyse emzirmekten kaçınılmalıdır.

LODOZ Film Tablet Yan Etkileri:

Bisoprolol ile bağlantılı: Sıklıkla: Halsizlik, bitkinlik, uykusuzluk, kabus, ekstremitelerde soğukluk hissi, bradikardi, insomnia, kabus, gastrointestinal şikayetler. Nadir olarak: Atriyoventriküler iletide azalma veya mevcut atriyoventriküler bloğun şiddetlenmesi, kalp yetmezliği, kan basıncında düşüş, bronkospazm, hipoglisemi, Reynaud fenomeni, mevcut intermittan klaudikasyonun ağırlaşması, parestezi, deri döküntüleri. Hidroklorotiyazid ile bağlantılı: Hepatik yetersizlik durumunda, hepatik ensefalopatinin ortaya çıkma olasılığı; önceden alerjik ya da astım belirtilerine eğilimli hastalarda, özellikle dermatolojik, hipersensitivite reaksiyonları, döküntüler, purpura, önceden varolan dağınık kızarıklıkla kendini gösteren lupus; bulantı, konstipasyon, vertigo, asteni, parestezi, baş ağrısı, nadiren bildirilmiştir ve genellikle doz azaltılmasını gerektirir. Çok seyrek olarak, hipokalemi, hiponatremi, hipokloremik alkaloz ve hipokalemi, özellikle kortikosteroidler, tetrakosaktid veya laksatiflerin verilmesinden sonra hipokalemi oluşabilir. Tedavi sırasında serum ürik asit ve kan glukozunda artış: gut hastalığına eğilimli hastalarda veya diyabetlilerde bu diüretik dikkatle kullanılmalıdır. Trombositopeni, lökopeni, agranülositoz meydana gelebilir.

LODOZ Film Tablet İlaç Etkileşimleri:

Bisoprolol ile bağlantılı: Kontrendike olan kombinasyonlar: Floktafenin, sultopirid. Önerilmeyen kombinasyonlar: Amiodaron.Kullanımda dikkat edilmesini gerektiren kombinasyonlar: Uçucu halojenli anestetikler, kalsiyum kanal blokerleri ile (bepridil, diltiazem, verapamil), antiaritmik ilaçlar ile (propafenon ve sınıf IA ilaçlar-kinidin, hidrokinidin, disopiramid ve amiodaron), insülin ve sülfonamid hipoglisemik ajanları, lidokain, iyotlu kontrast ürünleri, takrin. Gözönünde bulundurulması gereken kombinasyonlar: Kalsiyum-kanal blokerleri (dihidropiridinler) ve meflokin. Hidroklorotiyazid ile bağlantılı: Önerilmeyen kombinasyonlar: Lityum. Kullanımda özel önlemler gerektiren kombinasyonlar: Yüksek doz salisilatlar, hipokalemikler, amfoterisin B (i.v. yolla), glukokortikoidler (sistemik uygulama), stimülan laksatifler, digitalis tedavisi, hiperkalemik diüretikler (amilorid, potasyum kankrenoat, spironolakton, triamteren), ADE inhibitörleri, ventriküler taşikardide verilen antiaritmikler, metformin, iyotlu ürünler, NSAİ ilaçlar. Göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar: İmipramin antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar), kalsiyum tuzları ve siklosporin. Bileşime bağlı olarak, kullanılırken önlem alınması gereken baklofen (antihipertansif etkinin artması) ve göz önünde bulunması gereken trisiklik antidepresanlardır (antihipertansif etkinin artması)

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Arka Kol Hareketleri Bacak Hareketleri Bel Hareketleri Göğüs Hareketleri Karın Hareketletri Omuz Hareketleri Pazı Hareketleri Sırt Hareketleri Vücut Geliştirme Programı
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları

En Çok Çalışılan Profesyonel Fitness Programları Haftalık Çalışma Ağırlı Programı 1. PROGRAM (Pazartesi)...

Yeni başlayanlar için full body antrenman programı

Bu full vücut geliştirme ve fitness antrenman programı, vücut geliştirmeye yani...

Incline Bench Two Dumbbell Row

Incline Bench Two Dumbbell Row Nasıl Yapılır? Nereyi Çalıştırır? Kaç Tekrar Yapılır? Incline...

bacak ve basen hareketleri Esneme Hareketleri Göğüs Egzersizleri Kardiyo Hareketleri
En Çok Yapılan Profesyonel Fitness Programları
Lying V-Crunch Nasıl Yapılır? – Nereyi Çalıştırır?
Standing Single Leg Curl Machine Nasıl Yapılır?
Bilek Güreşi Videoları Bodybuilding videoları Film Fitness Müzikleri Fitness Videoları Motivasyon Müzikleri Müzik Videoları Plates Videoları
Incline Bench Two Dumbbell Row
Standing Dumbbell Biceps Curl Nasıl Yapılır?
PEC DECK FLYING – BUTTERFLY MACHINE